دانشکده مهندسی شیمی- طرح
لیست دانشجویان ممتاز سال تحصیلی97-96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/4 | 
لیست دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز سال تحصیلی97-96

الف) کارشناسی
شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ر
94461126 محمد امین درویشی نوش ابادی 1
96461315 علی فریس آبادی 2
96461189 سحر شهریاری 3
94461198 مرتضی صفری 4
95461423 محراب ملکشاهی نژاد 5
95461072 مهدیه آمره 6
95461216 ابوالفضل دهقانی محمد آباد 7
95461225 سارا دیر 8
95461189 علی حیدری 9
96462086 سجاد نظری 10
96441173 هلیا شاهوی 11
96461073 محمد جواد ترابی 12

 ب) کارشناسی ارشد
گرایش شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ر
ترمودینامیک و سینیتیک 96663058 سمانه غلامی 1
ترمودینامیک و سینیتیک 96663085 نیما همایون مجد 2
طراحی فرایند 96668174 وحید کرمانی 3
طراحی فرایند 96668102 شاهین شاه نظری 4
فرآیندهای جداسازی 96662018 ایمان توکل 5
فرآیندهای جداسازی 96662045 مهوش انصاری مهر 6
مهندسی پلیمر 96666046 امیر حسین فانی صابری 7
مهندسی مخازن هیدروکربوری 96667009 جمال فراشیانی 8
مهندسی مخازن هیدروکربوری 96667072 فرزانه نظری صفرزاده 9
بیوتکنولوژی 96665021 شادی خزائی 10
صنایع شیمیایی معدنی 96661071 کاظم محمد زاده 11
صنایع شیمیایی معدنی 96661017 محسن سیفی کلیشمی 12
فرایندهای جداسازی(مرکز آموزش الکترونیکی) 96292927 محمد مسعود منطقیان 13
طراحی فرایند (مرکز آموزش الکترونیکی) 96293701 زهرا قاسمی 14
طراحی فرایند (مرکز آموزش الکترونیکی) 96293638 فرزین عقیلی 15

 ج) دکترا
شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ر
95861087 علی هدایتی 1
95861816 مریم السادات صادقی 2

 د) ممتاز پژوهشی
مقطع شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ر
دکترا 94861003 مصطفی مهین روستا 1
دکترا 93861054 المیرا ولایی 2
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.2289.55173.fa
برگشت به اصل مطلب